Verenigings Informatie

Hoofdstuk: Diverse regelementen

Klik op het onderdeel

Terug naar Inhoudsopgave
Huishoudelijk Reglement
Rijbaanregels voor Ruiters
Huisregels voor ruiter, publiek, en eigenaren van paarden/pony‘s
Veiligheidcertificaat

Huishoudelijk Reglement

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 2. Het lidmaatschap van De Gouden Adelaar geeft recht op het gebruik van de binnen- en buitenbak. Elke week deelname aan 1x dressuurles en 1x springles per twee weken.
 3. Contributie bij vooruitbetaling te voldoen bij de penningmeester, bij voorkeur door automatische afschrijving. Bij niet tijdig voldoen aan de financiële verplichtingen kan men uitgesloten worden van deelname aan wedstrijden en kan men tevens geroyeerd worden als lid van de vereniging.
 4. Alle personen, die deelnemen aan de lessen, dienen lid te zijn van de vereniging.
 5. Wijzigingen ten aanzien van het lidmaatschap van de Federatie(KNHS) dient men uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk door te geven aan de wedstrijdsecretaris van de vereniging.
 6. Wijzigingen ten aanzien van het lidmaatschap van de vereniging dient men minimaal 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal schriftelijk door te geven aan de penningmeester van de vereniging.
 7. De leden dienen zich te houden aan de lesindeling zoals de instructeur/instructrice deze heeft opgesteld. Veranderingen altijd in overleg met de instructie. Ook het incidenteel meerijden in een andere les kan alleen in overleg.
 8. De leden zijn verplicht de instructie door te geven als men niet kan meerijden in de les. Bij voorkeur minimaal een dag van te voren, zodat eventueel geschoven kan worden met de lessen.
 9. Tijdens het rijden in de binnen-of buitenbak is iedereen verplicht een goedgekeurde rijcap te dragen.
 10. Gebruik van hindernismateriaal voor springoefeningen alleen begeleiding van een gediplomeerde instructeur.
 11. Buiten de verenigingslessen hebben de leden van de vereniging de mogelijkheid tot vrij rijden in de binnenbak.
 12. De binnenbak mag gebruikt worden door de leden voor privé lessen, maar dit valt onder vrij rijden. Dus ook andere leden, die op dat moment komen rijden hebben beschikking over de rijbak.
 13. Bij gebruik van de binnen en buitenbak dient iedereen zich te houden aan de algemeen geldende rijbaanregels. Deze zijn te vinden op het prikbord en de website.
 14. Het is op het paard en in de rijbaan verboden te roken.
 15. Tijdens of voor het paardrijden is het niet toegestaan om alcohol te gebruiken.
 16. Bij het rijden dient gebruik gemaakt te worden van een goed onderhouden harnachement.
  Deze dient minimaal 1x per maand te worden gecontroleerd op gebreken en slijtage.
 17. Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.
 18. Op zon- en feestdagen is de manege alleen geopend voor recreatief rijden. Dit houdt in dat deze niet gebruikt mag worden voor verenigingsactiviteiten of privélessen.
 19. Het is voor een ieder verboden paarden of pony‘s los te laten lopen in de binnen en de buitenbak. De stalhouders mogen tijdens het mesten van hun stal, het paard in de paddock loslaten.
 20. Op het manegeterrein en het parkeerterrein is iedereen verplicht de mest op te ruimen, die zijn-haar paard-pony produceert.
 21. Het is verboden om tijdens de lessen lawaai te maken langs de kant van de bak of om werkzaamheden te verrichten, die overlast veroorzaken.
 22. De leden zijn verplicht tijdens wedstrijden of andere activiteiten van de vereniging mee te helpen als ringmeester, schrijver, tijdens springwedstrijden als hulp in het parcours of in de kantine, enz.
  Bij het niet uitvoeren van deze taken kan een sanctie worden opgelegd.
 23. Leden, die met een tweede paard/pony deel willen nemen aan de lessen, dus gebruik van meer dan 1 dressuurles per week, of meer dan één springles per twee weken, moet dit melden bij het bestuur. Hiervoor wordt dan een evenredig bedrag in rekening worden gebracht.
 24. Het in diskrediet brengen van de goede naam van onze vereniging kan leiden tot uitsluiting van het lidmaatschap.
 25. Bij verhuur van de accommodatie aan derden, zal het bestuur dit tijdig kenbaar maken via het publicatiebord.
 26. Beschadiging aan het gebouw of interieur dient men onmiddellijk te melden aan het bestuur.
 27. Leden van de ponyclub mogen het jaar waarin zij 18 jaar worden uitrijden. In het daarop volgende jaar worden ze automatisch lid van de L.R.

Terug naar boven


Rijbaanregels voor Ruiters

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan de onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u een of meer regels niet? Uw instructeur of het bestuur geven u graag een toelichting.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN-1384 teken te dragen.
 • Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd.
 • Op en afstijgen op de AC-lijn.
 • De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft het bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag ( dus rechts houden).
 • Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.

Terug naar boven


Huisregels voor ruiter, publiek, en eigenaren van paarden/pony‘s

Huisregels voor ruiter, publiek, en eigenaren van paarden/pony‘s

Ten behoeve van veiligheid en paardrijdplezier voor ons allen kent onze manege een aantal huisregels.
Wij rekenen op uw medewerking.

 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
 • Tijdens de lessen en terwijl er anderszins ruiters rijden dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen.
 • Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen, mag niemand zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.
 • De stallen zijn slechts toegankelijk voor die leden die daar een paard/pony hebben gestald en hun eventuele eigenaar.
 • Niet rennen en schreeuwen op stal.
 • Er mag in de rijbaan/rijbanen, te paard en in de stallen NIET worden gerookt.
 • Aanwijzingen van het bestuur, de ondernemer of van medewerkers dienen door iedereen te worden opgevolgd.

Voor iedereen geldt:

 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
 • Tijdens de lessen en terwijl er anderszins ruiters rijden dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen.
 • Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen, mag niemand zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.
 • De stallen zijn slechts toegankelijk voor die leden die daar een paard/pony hebben gestald en hun eventuele eigenaar.
 • Niet rennen en schreeuwen op stal.
 • Er mag in de rijbaan/rijbanen, te paard en in de stallen NIET worden gerookt.
 • Aanwijzingen van het bestuur, de ondernemer of van medewerkers dienen door iedereen te worden opgevolgd.

Voor de stallen geldt:

 • De stallen zijn -behoudens noodsituaties- slecht toegankelijk voor de ruiter die zijn/haar paard/pony er heeft gestald, zijn/haar gezinsleden, de eigenaar van het paard, dierenartsen, hoefsmeden, bestuursleden en door het bestuur eventueel aangewezen beheerders.
 • Een ieder dient zich in de stallen rustig te gedragen en er mag NIET worden gerookt.
 • De stalgangen dienen altijd netjes en leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachementen en gereedschap moet altijd direct na gebruik te worden opgeruimd en mogen niet in de gangen staan.

Terug naar boven


Veiligheidcertificaat

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT MANEGE ‘t ADELAARSNEST

Met ingang van 1 januari 2008 dienen zijn alle KNHS verenigingen verplicht hun activiteiten in een accommodatie met een veiligheidscertificaat te houden. Onze club PC & LR De Gouden Adelaar maakt hier gelukkig gebruik van! Eind 2007 is namelijk de accommodatie goedgekeurd door Stichting Veilige Paardensport. Deze stichting is in 2001 opgericht en in 2002 is men gestart met het invoeren van het veiligheidscertificaat. Stichting Veilige Paardensport is naast het veiligheidscertificaat bezig met ongevallen onderzoek en incidentenregistratie.

Het veiligheidscertificaat is gestart in 2002 als certificaat voor maneges. Inmiddels heeft het zich ontwikkeld als certificaat voor maneges, verenigingen, menaccommodaties en stagebedrijven. Op dit moment zijn ongeveer 550 accommodaties in Nederland met een veiligheidscertificaat.

Volgens het handboek Veilig Paard dient de accommodatie aan verschillende punten te voldoen. Het was dan ook de kunst om met zo weinig mogelijk (financiële) middelen deze punten in orde te hebben. Na het ophangen van Stal- Ruiter- en Rijbaanreglementen, werden vooral de stallen nog eens grondig schoongemaakt. De zadelkasten die na de inbraak niet meer goed waren werden vervangen. Zo werd de accommodatie in 1 keer goedgekeurd! Het officiële goedkeuringscertificaat is ontvangen en zal op korte termijn voor ieder zichtbaar zijn naast de toegangsdeur van de kantine. Voor het behoud van het certificaat zal er eens in de 2,5 jaar een herkeuring plaatsvinden. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat er zo veilig mogelijk kan worden paardgereden.


Voor de ruiters en amazones is veilig paard- en ponyrijden door:

 • een veiligheidshelm te dragen
 • geschikte rijkleding aan te hebben (bodyprotector)
 • kies een veilige manege en vereniging
 • weten hoe je om moet gaan met een paard- pony

Terug naar boven
Terug naar Inhoudsopgave